Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Därför måste vi ställa dessa frågor 

Senast uppdaterad den 1 november 2021

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) är vi skyldiga att lära känna våra kunder.  Det gör vi genom att du som medlem av tjänsten måste fylla i ett tvingande formulär, ett så kalla KYC, vid inträde av medlemskap och sedan årligen.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt går ut på att försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Genom att utnyttja det finansiella systemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung.

Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transanktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. Även här utnyttjar man det finansiella systemet för att flytta pengar.

Penningtvättslagen 

För att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt införs regler i stort sett i hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare, spelbolag med flera.

AktieGirot måste ställa frågor

I korthet innebär penningtvättslagen att AktieGirot måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen ställer höga krav på att AktieGirot har god kunskap om sina kunder och deras affärer. AktieGirot måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner.

Den kundinformation AktieGirot får behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess. 

Syftet med transaktionen 

När du vill göra en inbetalning eller annan transaktion måste du svara på frågor och inkomma med till exempel giltig id-handling när AktieGirot efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som AktieGirot inte förstår bakgrunden till. AktieGirot är då skyldigt att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc. I vissa fall kan AktieGirot även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Du som är ny på AktieGirot

AktieGirot är skyldigt att kontrollera identiteten hos dig som vill bli medlem innan du till exempel kan börja annonsera. För att få mer kunskap om dig behöver AktieGirot ställa ytterligare frågor för att kunna utföra begärda tjänster. Detta sker genom login och signering via BankID.

Du som redan är medlem på AktieGirot

Även om du redan är medlem måste du på begäran till exempel kunna inkomma med giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst. Detta sker genom login och signering via BankID.

Personer i politiskt utsatt ställning – PEP

AktieGirot måste känna till om du är en PEP, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. AktieGirot måste också veta om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP.

Företagskunder

Du som företräder ett företag måste kunna inkomma med giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Detta sker genom login och signering via BankID.

Dessutom måste AktieGirot kunna kontrollera vem eller vilka som själva eller tillsammans med närstående äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja AktieGirots tjänster. 

I vissa fall får inte AktieGirot utföra tjänsten

Om AktieGirot inte kan kontrollera din identitet eller om du inte kan lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få tjänsten utförd, får inte AktieGirot utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde handläggaren bli straffad och AktieGirot drabbas av sanktioner. Om AktieGirot misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Polisen.

Ytterligare information

Vänd dig gärna till AktieGirot om du vill ha ytterligare information om penningtvättslagen.