Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

 

 

Abonnemangsavtal för automatiserad aktiebok hos Aktiegirot

Aktiegirot Sverige AB tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av automatiserad aktiebok och blanketter samt Anslagstavlan; en plats för annonsering av onoterade aktier (”Tjänsterna") för aktiebolag (”Abonnent”). Tjänsterna säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Aktiegirot ("Avtalet"). Avtalet ger abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord eller via identifiering genom BankID. Dessa Allmänna villkor gäller för Aktiegirots tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.
 
Aktieägare i abonnents bolag vid registrering erhåller kostnadsfritt medlemsskap i Aktiegirot. (Se särskilt ”Användaravtal Aktiegirot) (skapa länk).

1. Avtalstid

Avtalet löper årsvis, från nästkommande månadsskifte efter avtalstecknande, och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen med två månaders uppsägningstid.

 
2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt Aktiegirots vid var tid gällande prislista. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Aktiegirot förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

 
3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

3.1. Betalning sker mot faktura.

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Aktiegirots bankkonto senast sista bankdagen före månadsskiftet innan ny avtalstid inträder. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Aktiegirot äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag.

 

3.2. Särskilda betalningsvillkor för e-handel.

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.aktiegirot.se

Faktura
 

4. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Aktiegirot och får därmed tillgång till beställda Tjänster.

Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas.

 
5. Återbetalning

Återbetalning till Konsument sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet.

 
6. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

 
7. Reklamation

Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Aktiegirot följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, info@aktiegirot.se, med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och namn på bristfällig tjänst.

 
8. Underhåll

Aktiegirot förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Aktiegirots Tjänster sker löpande.

 
9. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Aktiegirot.

 
10. Avstängning av abonnemang

Aktiegirot förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang/medlemskap och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten/medlemmen nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Aktiegirot har även rätt att stänga av ett abonnemang/medlemsskap och häva Avtalet om abonnenten/medlemmen inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd eller i rättlig tvist.

Aktiegirot har rätt att omedelbart stänga av Abonnenten eller enskilda medlemmar som nyttjar Tjänsterna på ett sätt som står i strid med villkoren för Tjänsterna eller om Abonnenten eller medlemmen nyttjar Tjänsterna på ett sätt som enligt Aktiegirots egen bedömning riskerar att skada Aktiegirot. Aktiegirot är inte skyldigt att ange skälen för avstängning av Abonnent eller enskild medlem.

 
11. Minderåriga

För att teckna abonnemangsavtal med Aktiegirot krävs att man är 18 år fyllda.

 
12. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Aktiegirot Sverige AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Aktiegirot Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, personnummer och organisationsnummer. Aktiegirot kan komma att lämna ut personuppgifter till, Uppsales Nordic AB, Marginalen Bank samt Fortnox AB. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

 
13. Ansvarsbegränsning

Aktiegirot ansvarar ej för hur abonnenten använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Aktiegirot ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande.Abonnenten ska tillse, och är självt ansvarig för, att den information som lämnas i samband med användningen av Tjänsterna är korrekt och fullständig. Aktiegirot har således inget ansvar för att Tjänsterna är felaktiga eller missvisande i den mån felaktigheten beror på information som lämnats av Abonnenten. Abonnenten åtar sig att omgående informera Aktiegirot om eventuell felaktig information som lämnats i samband med användningen av Tjänsterna.Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle abonnenten fick åtkomst till dem. Aktiegirot ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

Medlemmar som nyttjar Tjänsterna åtar sig att omgående informera Aktiegirot om Tjänsterna utvisar felaktig eller missvisande information.

Vid användningen av Tjänsterna för registrering av överlåtelse av aktier som är upptagna i Tjänsten Aktieboken, ska medlem på Aktiegirots begäran överlämna underlag som styrker överlåtelsen. Underlag för genomförd transaktion ska innehålla uppgift om och vara vederbörligen undertecknat av köpare och säljare, uppgift om vilka aktier överlåtelsen avser, datum för transaktionen samt köparens och säljarens organisations- eller personnummer samt adressuppgifter.

De eventuella mallar som ingår i Tjänsterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. Aktiegirot ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Aktiegirots Tjänster. Aktiegirots Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Aktiegirot ansvarar ej för eventuell förlust av data hos abonnenten vid användande av Aktiegirots Tjänster.

 
14. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Aktiegirot, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Aktiegirot och andra varumärken eller produktnamn Aktiegirot från tid till annan kan komma att använda i av Aktiegirot tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

 
15. Teknisk standard

Aktiegirot ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Aktiegirots Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

 
16. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

 
17. Kundtjänst

Aktiegirots kundtjänst tillhandahåller support via telefon under vardagar mellan 09:00-16:00. Helger har vi stängt. Support via e-post besvaras inom 36 timmar. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

 
18. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

 
19. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Göteborgs tingsrätt som förstainstans.