Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

 

 

 

Villkor för annonsering på Aktiegirots Anslagstavla

Bolagsannons

Formulär för beställning längst ner på denna sida

1. Grundläggande villkor

1.1 För att få publicera en Bolagsannons på aktiegirot.se's Anslagstavla krävs att bolaget innehar tjänsten Automatiserad Aktiebok på aktiegirot.se.

 
 

2. Annonsörens ansvar

2.1 (Gäller endast bolagsannons) Annonsören ansvarar för att denne, antingen själv eller för annonserande bolag, äger rätt att överlåta de aktier denne ämnar annonsera för försäljning samt tydligt visar eventuella förbehåll och begränsningar för överlåtelse bolaget kan ha antagit för aktierna i bolagsordningen.

2.2 (Gäller endast bolagsannons) Annonsören ansvarar för att innehållet i annonsen, inklusive eventuellt länkad information som erbjuds genom annonsen inte gör intrång i annans rätt, inkluderat, men inte begränsat till, äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt.

2.3 (Gäller endast bolagsannons) Annonsören ansvarar även för att innehållet i annonsen är förenligt med tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter samt att innehållet även i övrigt är sådant att det inte uppfattas som stötande.

2.4 (Gäller endast bolagsannons) Annonsören åtar sig att tillhandahålla Aktiegirot komplett och fullgott annonsmaterial som uppfyller samtliga tekniska specifikationer som Aktiegirot från tid till annan tillämpar. Det åligger Annonsören att tillse att länkar är korrekta. (Se bilaga ”Annonsmaterial”)

2.5 (Gäller endast bolagsannons) Annonsören ska vidare tillse;

- att annonsen är Aktiegirot tillhanda senast kl 12:00, 2 arbetsdagar innan överenskommen första publiceringsdag avseende material till aktiegirot.se

 
 

3. Felaktig/utebliven publicering av annons

3.1 (Gäller endast bolagsannons) Aktiegirot ansvarar inte för fel i annonsmaterial som föreligger vid mottagandet från annonsören, inklusive fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial till Aktiegirot.

3.2  Vid fel i annonsmaterial, eller utebliven publicering av annons, som är resultat av Aktiegirots hantering av annonsmaterialet, ansvarar Aktiegirot med högst ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga Aktiegirot för den aktuella annonsen.

3.3 Aktiegirot ansvarar inte för utebliven publicering av annons eller fel i annons när den uteblivna publiceringen eller felet beror på annonsören, något förhållande på annonsörens sida, informationsöverförare som är utom Aktiegirots kontroll, eller annan händelse som är utom Aktiegirots kontroll.

3.4 Om annons inte kan publiceras av Aktiegirot och detta beror på annonsören eller något förhållande på annonsörens sida ansvarar annonsören gentemot Aktiegirot med ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga Aktiegirot för den aktuella annonsen.

3.5 Aktiegirot ansvarar inte för enskilda individers kommentarer kring till exempel blogginlägg eller artiklar på sociala medier.

 
 

4. Annonsexponering

4.2 Tid för exponering av Bolagsannons räknas från klockan 00:00 dygnet efter annons publicerats tills köpt annonstid löper ut.

4.3 Om en annons exponeras kortare tid än överenskommet mellan annonsören och Aktiegirot, mätt enligt Aktiegirots annonssystem vid köpt annonsplats, utgår ersättning till annonsören endast om tid för exponering totalt understiger nittiofem procent (95%) av beställd tid för annonsering.

4.4 Understiger tiden för exponering nittiofem procent (95%) av beställd tid ersätts annonsören i första hand med utebliven annonstid.

 
 

5. Reklamation

Reklamation som sker med anledning av fel i annons ska var skriftlig och ske utan dröjsmål, senast 10 dagar efter att annonsen första gången publicerades. Reklamation som avser faktura ska ske senast tio (10) dagar från fakturadatumet.

 
 

6. Bokning/Avbokning

6.2 Avbokning av Bolagsannons ska ske skriftligen och vara Aktiegirot tillhanda senast 12:00 3 arbetsdagar innan överenskommet första publiceringsdatum för annons. Aktiegirot förbehåller sig rätten att debitera annons som avbokas senare än inom angiven tid. Vid avbokning kan eventuell överenskommen rabatt komma att justeras eller utebli.

 
 

7. Betalning

7.1a Annonsören ska erlägga betalning enligt Aktiegirots vid var tid gällande prislista, såvida inte annat överenskommet mellan annonsören och Aktiegirot.   

7.1 b (Gäller endast bolagsannons) Annonsören ska därutöver erlägga mervärdesskatt och eventuella andra skatter och pålagor.

7.3 Bolagsannons betalas via faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto enligt Aktiegirots vid var tid gällande prislista.

7.4 Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635) beräknat från förfallodagen för betalningen.

7.5 (Gäller endast bolagsannons) Avtalade priser gäller för publicering på aktiegirot.se av från annonsör tillhandahållet annonsmaterial (se punkt 1.4) under avtalad exponeringstid samt för av Aktiegirot framtagande av ”annonssummering” (one pager).

 
 

8. Immateriella rättigheter

8.1 (Gäller endast bolagsannons) Annonsmaterial som tillhandahålls av annonsören tillhör annonsören. Detsamma gäller material som producerats av Aktiegirot på uppdrag av annonsören särskilt för denne när annonsören erlagt full betalning därför.

8.2 (Gäller endast bolagsannons) Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till övrigt material än som anges i 8.1, inklusive men utan begränsning till Aktiegirots layout etc., och som produceras och/eller publiceras av Aktiegirot tillhör Aktiegirot eller Aktiegirots licensgivare. Annonsören har inte rätt att förfoga över något av detta material utan föregående skriftligt samtycke från Aktiegirot.

 
 

9. Rätt att neka annonsering

(Gäller endast bolagsannons) Aktiegirot förbehåller sig oinskränkt rätt att neka publicering av annonsmaterial. Vid nekad publicering av annons svarar Aktiegirot endast för återbetalning av eventuellt förskottsbetalat vederlag för den nekade annonsen.

 
 

10. Ansvarsbegränsning

10.1 (Gäller endast bolagsannons) Aktiegirot tar inget ansvar gentemot tredje man för annonsmaterialet. Annonsören ska hålla Aktiegirot skadeslös för varje skada, kostnad och krav som är hänförligt till annonsmaterialet, inklusive men inte begränsat till anspråk från tredje man.

10.2 (Gäller endast bolagsannons) Aktiegirot ansvarar inte gentemot annonsören för skada med anledning av utebliven eller felaktig publicering av annons.

 
 

11. Force majeure

Aktiegirot är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som annonsören kan lida på grund av en händelse som beror på omständigheter utanför Aktiegirots kontroll, såsom lagändring, myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, mobilisering, terrorhandling, krig, embargo, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, inbrott, dataintrång, fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen eller telekommunikation och därmed jämställda omständigheter.

 
 

12. Rätt att ändra allmänna villkoren

Aktiegirot förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkoren. Ändringar i de allmänna villkoren meddelas genom att Aktiegirot publicerar en uppdaterad version av de allmänna villkoren på aktiegirot.se.

 
 

13. Övrigt

13.1 Part äger rätt att säga upp annonsavtal till omedelbart upphörande om den andre parten (i) väsentligen bryter mot avtalet och ej vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftligt meddelande från den andre parten, eller (ii) försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars rimligen kan antas ha kommit på obestånd.

13.2 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska prövas av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.