VILLKOR FÖR KÖP AV MEDLEMSANNONS AV
AKTIEGIROT SVERIGE AB

 

1. Grundläggande villkor

1.1 För att få publicera en Medlemsannons om försäljning av aktier på aktiegirot.se's Anslagstavla krävs att man är medlem i aktiegirot.se samt innehar aktier i bolag som innehar tjänsten Automatiserad Aktiebok på aktiegirot.se.

1.2 För att få publicera en Medlemsannons om köp av aktier på aktiegirot.se's Anslagstavla krävs att man är medlem i aktiegirot.se.
 

2. Felaktig/utebliven publicering av annons

2.1  Vid fel i annonsmaterial, eller utebliven publicering av annons, som är resultat av Aktiegirots hantering av annonsmaterialet, ansvarar Aktiegirot med högst ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga Aktiegirot för den aktuella annonsen.

2.2 Aktiegirot ansvarar inte för utebliven publicering av annons eller fel i annons när den uteblivna publiceringen eller felet beror på annonsören, något förhållande på annonsörens sida, informationsöverförare som är utom Aktiegirots kontroll, eller annan händelse som är utom Aktiegirots kontroll.

2.3 Om annons inte kan publiceras av Aktiegirot och detta beror på annonsören eller något förhållande på annonsörens sida ansvarar annonsören gentemot Aktiegirot med ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga Aktiegirot för den aktuella annonsen.

2.4 Aktiegirot ansvarar inte för enskilda individers kommentarer kring till exempel blogginlägg eller artiklar på sociala medier.
 

3. Annonsexponering

3.1 Exponering av Medlemsannons löper i 14 dagar från från klockan 00:00 dygnet efter annons publicerats. Eller, om tidigare, tills samtliga annonserade aktier sålts.

3.2 Om en annons exponeras kortare tid än överenskommet mellan annonsören och Aktiegirot, mätt enligt Aktiegirots annonssystem vid köpt annonsplats, utgår ersättning till annonsören endast om tid för exponering totalt understiger nittiofem procent (95%) av beställd tid för annonsering.

3.3 Understiger tiden för exponering nittiofem procent (95%) av beställd tid ersätts annonsören i första hand med utebliven annonstid.
 

4. Reklamation

Reklamation som sker med anledning av fel i annons ska var skriftlig och ske utan dröjsmål, senast 10 dagar efter att annonsen första gången publicerades. Reklamation som avser faktura ska ske senast tio (10) dagar från fakturadatumet.
 

5. Bokning/Avbokning

5.1 Medlemsannons behöver ej avbokas och löper ut 21 dagar från betalning och publicering. Eller, om tidigare, tills samtliga annonserade aktier sålts.
 

6. Betalning

6.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt Aktiegirots vid var tid gällande prislista, såvida inte annat överenskommet mellan annonsören och Aktiegirot. I priset för Medlemsannons ingår MOMS med 25%.  

6.2 Medlemsannons betalas direkt vid publicering via check-out enligt Aktiegirots vid var tid gällande prislista.

 
7. Force majeure

Aktiegirot är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som annonsören kan lida på grund av en händelse som beror på omständigheter utanför Aktiegirots kontroll, såsom lagändring, myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, mobilisering, terrorhandling, krig, embargo, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, inbrott, dataintrång, fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen eller telekommunikation och därmed jämställda omständigheter.
 

8. Rätt att ändra allmänna villkoren

Aktiegirot förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkoren. Ändringar i de allmänna villkoren meddelas genom att Aktiegirot publicerar en uppdaterad version av de allmänna villkoren på aktiegirot.se.
 

9. Övrigt

9.1 Part äger rätt att säga upp annonsavtal till omedelbart upphörande om den andre parten (i) väsentligen bryter mot avtalet och ej vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftligt meddelande från den andre parten, eller (ii) försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars rimligen kan antas ha kommit på obestånd.

9.2 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska prövas av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.