Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) tecknar aktier i Aino Health AB (publ)

 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) tecknar aktier i Aino Health AB (publ) och utlöser därmed budplikt.

 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663 (”Norberg & Partner”) har idag tecknat 15 384 616 aktier i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Aino Health”) till ett pris om 0,65 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Norberg & Partner cirka 36,38 procent av aktierna och rösterna i Aino Health.

Genom förvärvet utlöses budplikt, vilket innebär att Norberg & Partner är skyldig att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Aino Health inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier så att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Aino Health.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jerry Rodin, , 073-5041712

 

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 klockan 19:40

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en handelsplattformar måste, i enlighet med III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”), offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.