Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

AktieGirot

Gradientech har släppt sin delårsrapport  januari-september 2023

 

Gradientech är ett svenskt företag inom diagnostik som utvecklar och erbjuder produkter och mjukvara för högkvalitativa analyser av levande celler och deras svar på koncentrationsgradienter av biologiska substanser. De innovativa produkterna baseras på så kallad mikrofluidikteknik som kombinerat med realtidsmätning av levande celler möjliggör unika och precisa medicinska applikationer. 

Hotet från den globalt ökande förekomsten av antibiotikaresistens driver oss att fokusera på en tydligt prioriterad applikation av vår teknikplattform – ultrasnabb och precis antibiotikaresistenstestning av bakterier. Gradientechs produkt QuickMIC® är det idag snabbaste CE-märkta systemet för att diagnostisera optimal antibiotikabehandling av sepsispatienter, med en teknik som baseras på tillväxtbaserad resistensmätning. För ytterligare information, se www.gradientech.se

 
Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 53 (153) KSEK.

 • Resultat efter skatt uppgick till -10 968 (-11 640) KSEK.

 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -0,62 (-0,73) SEK.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 435 (-10 706) KSEK.

 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 25 873 (41 012) KSEK.

 • Eget kapital per 30 september 2023 uppgick till 40 894 (49 216) KSEK.

Perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 574 (157) KSEK.

 • Resultat efter skatt uppgick till -45 868 (-44 553) KSEK.

 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -2,63 (-2,87) SEK.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -45 901 (-47 594) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • QuickMIC-systemet erhöll i juli så kallad Breakthrough device status av amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA.

 • I juli avslutades en emission av konvertibler, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sammanlagt tecknades 815 823 konvertibler och emissionen tillförde bolaget cirka 16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

 • Gradientech meddelar att man har påbörjat pre-kliniska studier på två siter i USA.

 • Gradientech ställde i juli ut på europeiska mikrobiologiernas kongress FEMS i Hamburg, Tyskland. 

 • I augusti lämnades patentansökan in gällande tidig prediktion av resistensmekanism med hjälp av maskininlärning.

 • I september ställde Gradientech tillsammans med svenska distributören Triolab ut på NSCMID kongressen arrangerad av Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Presenterad data från studie på europeiskt universitetssjukhus bekräftar QuickMIC-systemets utlovade prestanda.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • QuickMIC® utsågs i oktober till en av fyra finalister till utmärkelsen “Applied Microbiology International Product of the Year”.

 • Under oktober månad tecknade Gradientech två nya exklusiva distributörsavtal för kommersialisering av QuickMIC-systemet: AB Scientific i Storbritannien och Irland och Iberlab i Portugal.

<<<Läs rapporten i sin helhet på Gradientechs hemsida här>>>